Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflați mai multe Next Gate Solutions | Servicii

Servicii

Project management

Next Gate Solutions abordează managementul proiectului din perspectiva unicităţii şi singulariţării fiecărui proiect în parte. Înainte de a ajunge la management, proiectul în sine este gândit ca un instrument prin care se creează produse distincte, unice, particularizate. După această fază, intervine ştiinţa managementului, care asigură acoperirea de către consultanţii Next Gate Solutions a realizării în întregime a unui proiect. Acţiunile specifice de coordonare, monitorizare şi evaluare au ca scop principal asigurarea implementării proiectului în concordanţă cu obiectivele acestuia, cu termenele limită şi cu resursele stabilite prin contract.

Execuţia activităţilor specifice este asigurată de echipa de proiect iar coordonarea execuţiei este responsabilitatea managerului de proiect. Obiective urmărite îndeaproape de consultanţii Next Gate Solutions în procesul realizării managementului de proiect se axează pe implementarea efectivă şi eficientă a proiectului; derularea optimă a acestuia; obţinerea rezultatelor estimate; asigurarea coordonării funcţionale, strategice şi comunicaţionale între pachetele de lucru; asigurarea standardelor de calitate şi respectarea principiilor etice pe parcursul implementării proiectului, precum şi evitarea riscurilor şi identificarea răspunsurilor adecvate pentru riscurile care ar putea apărea pe parcursul implementării unui proiect.

Pentru realizarea optimă a managementului de proiect, consultanţii Next Gate Solutions îşi structurează activitatea pe mai multe paliere, fiecare activitate în parte conducând la efectul propus. Planificarea este foarte importantă pentru încadrarea în timpul de lucru stabilit, de aceea, încă de la început, consultanţii planifică, pe baza graficului de desfăşurare a activităţilor, datele de livrare şi datele livrabilelor.

De asemenea, specialiştii Next Gate Solutions oferă consultanţă în elaborarea documentaţiei de atribuire şi, după caz, documentaţia procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie. Next Gate Solutions asigură participarea alături de echipa de proiect a solicitantului în comisia de evaluare şi selecţie a ofertelor, urmărirea progresului conform planului de proiect şi raportarea către beneficiar a progresului realizat, comparativ cu planificarea iniţială.

Gestionarea proiectelor complexe

În vederea gestionării proiectelor complexe cât şi pentru a ne asigura ca vom atinge obiectivele propuse, preîntâmpinând toate sau majoritatea riscurilor ce pot apărea pe parcursul etapelor descrise, echipa Next Gate Solutions a dezvoltat o strategie de abordare a acestor proiecte, strategie bazată pe următoarele principii şi etape:

• Buna colaborare şi comunicare cu clientul pentru a putea înţelege nevoile şi aşteptările de la serviciile prestate şi îndeplinirea acestora;
• Colectarea obiectivelor avute în vedere de către părţile legitim interesate de proiect şi prioritizarea acestora în funcţie de etapa proiectului din care fac parte;
• Flexibilitate în abordarea incidentelor, riscurilor neprevăzute, şi adaptarea planului de proiect pentru asigurarea continuităţii si bunei desfăşurări a proiectului;
• Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii beneficiarului, astfel încât să se cunoască în detaliu toate entităţile implicate, precum şi necesităţile şi particularităţile acestora;
• Asigurarea unui grafic de proiect actualizat permanent care sa coincidă cu realitatea stadiului proiectului;
• Realizarea tuturor serviciilor acoperite de către acest contract cu maximă eficientă, confidenţialitate şi responsabilitate profesională;
• Actualizarea cu regularitate a planului de proiect pentru a urmări stadiul realizării soluţiei;
• Proiectarea soluţiei pe baza unei documentari riguroase a cerinţelor clientului;
• Planificarea etapelor şi a modului de implementare înainte de începerea activităţilor la client;
• Metoda sistematică de urmărire a revizuirilor planului de proiect şi a urmăririi evoluţiei propunerii în timp, pană la terminarea lucrărilor;
• Definirea în mod clar a materialelor sau a produselor care trebuiesc predate clientului, momente de referinţă în desfăşurarea proiectului, pretenţii şi obiective ale clienţilor;
• Implicarea beneficiarului în analiza şi decizia punctelor critice din desfăşurarea proiectului;
• Realizarea necesităţii implicării beneficiarului în activităţile ce urmează a fi derulate, pentru a nu produce întârzieri sau blocaje.

Consultanta fonduri structurale

Fondurile structurale sunt încă din anul 2007 o oportunitate pentru persoanele care deţin sau doresc să îşi dezvolte o afacere şi reprezintă o alocare financiară pentru diferite proiecte, derulate prin intermediul programelor de dezvoltare.

Pentru obţinerea fondurilor structurale, solicitanţii trebuie să se încadreze în parametrii de eligibilitate. România beneficiază din partea Uniunii Europene de fonduri structurale din 2007 şi până în 2013, valoarea acestora fiind de aproximativ 28-30 de miliarde de euro.

Fondurile structurale se încadrează în categoria fondurilor nerambursabile, iar motivul pentru care ţara noastră beneficiază de acestea din partea UE este acela de eliminare a disparităţilor economice şi sociale dintre regiuni, în vederea realizării unităţii economice şi sociale. Astfel, pentru a reduce decalajele existente între regiuni la nivel european, precum şi pentru a întări competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă, UE a creat instrumente financiare specifice prin care se acordă finanţări nerambursabile în mai multe sectoare de activitate.

Instrumentele structurale înglobează Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE) . Fiecare dintre acestea este destinat finanţării, pe categorii, a diferitelor tipuri de proiecte.

Consultanţă pentru finanţări externe şi interne nerambursabile:

• Elaborarea documentaţiei de finanţare: cererea de finanţare, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, analiza economico-financiară;
• Definirea obiectivelor proiectului;
• Identificarea contextului actual al dezvoltării proiectului;
• Justificarea necesităţilor de implementare;
• Stabilirea resurselor necesare pentru proiect;
• Estimarea rezultatelor previzionate a se realiza;
• Identificarea potenţialilor beneficiari direcţi şi indirecţi;
• Stabilirea calendarului de activităţi şi schiţarea diagramei Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului;
• Elaborarea metodologiei în care solicitantul şi persoanele angajate ale acestuia vor verifica / monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului dacă serviciile de management ale proiectului sunt sub-contractate;
• Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului;
• Întocmirea tuturor anexelor şi declaraţiilor aferente documentaţiei;
• Sprijin la depunerea proiectului la autoritatea contractantă şi menţinerea legăturii cu aceasta până la momentul semnării contractului de finanţare.

Audit si evaluare sisteme informatice

Impreună ne propunem să determinam riscurile de securitate şi conformitatea cu cerinţele minime de securitate impuse de standardele în domeniu. În acest sens, Next Gate Solutions realizează un audit independent al soluţiilor informatice prin intermediul cărora clientul îşi desfaşoară activitatea. În urma activităţilor de audit, Next Gate Solutions emite o opinie de audit însoţită de raportul de audit. Auditul urmăreşte existenţa unor măsuri concrete în ceea ce priveşte:

• Confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor;
• Confidenţialitatea şi integritatea datelor;
• Autenticitatea părtilor care participă la tranzacţii;
• Protecţia datelor cu caracter personal;
• Trasabilitatea tranzacţiilor;
• Continuitatea serviciilor oferite clienţilor;
• Proiectarea soluţiei pe baza unei documentari riguroase a cerinţelor clientului;
• Împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem;
• Restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente imprevizibile;
• Gestionarea şi administrarea sistemului informatic;
• Orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranţă a sistemului.